لوازم ، وسایل و تجهیزاتی که در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد